New

รางวัล "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช 2558 

ขอแสดงความยินดีกับ "ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ" อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง

รางวัล "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขาการวิจัยและการพัฒนาฯ โดยมี ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของอาจารย์ ครอบครัว ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และทีมงานทุกท่าน

OASYS Research Group ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มา ณ ที่นี้

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพ , วันที่ 11 กันยายน 2558