Research

โครงการและงานวิจัย

 

www.CRflood.com


ระบบสารสนเทศเพื่อเตือนภัยน้ำท่วม จ เชียงราย 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำและเตือนภัยน้ำท่วมในลำน้ำสาขานำร่องของกลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขง(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเตือนภัยน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
สนับสนุนโดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย 
ข้อมูลเว็บไซต์  CENDRU

 

 

MixKey: สถานีโทรมาตรวัดน้ำขนาดเล็ก

mixkey15.jpg
ระบบเครือข่ายเฝ้าระวังน้ำป่า 
เป็นการออกแบบและพัฒนาสร้างเครือข่ายของสถานีตรวจวัดและรายงานสภาพอากาศขนาดเล็ก โดยออกแบบให้มีราคาถูกและสามารถติดตั้งได้ง่าย สถานีที่สร้างได้ถูกติดตั้งและใช้งานในพื้นที่ อ แม่จัน จ เชียงราย และรายงานผลเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งมีการจัดลำดับการเตือนภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น นอกจากโครงการนี้จะติดตั้งระบบในพื้นที่แล้ว ยังได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และปรับแต่งการทำงานได้ตามความต้องการ 
สนับสนุนโดย สวทช เครือข่ายภาคเหนือ 
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด

 

SoNoMON: เครือข่ายตรวจวัดมลพิษทางเสียง 

sonomon.jpg
โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบตรวจวัดมลพิษทางเสียง โดยสถานีตรวจวัดมลพิษทางเสียงนั้นทำการบันทึกเสียงและนำมาวิเคราะห์หาความดังและความถี่ จากนั้นส่งข้อมูลของเสียงผ่านระบบเครือข่ายไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อเก็บบันทึกลงฐานข้อมูลและแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยสถานีตรวจวัดมีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายและปรับแต่งการทำงานได้ง่าย สามารถนำสถานีตรวจวัดมลพิษทางเสียงติดตั้งกระจายไปตามบริเวณที่สนใจ (Region of Interest) เช่นอาคารเรียน, ห้องสมุด, เขตเมือง, ถนน, หรือบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคาร แล้วนำไปสร้างเป็นฐานข้อมูลเชิงแผนที่เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์มลพิษทางเสียง ณ พื้นที่บริเวณนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบป้องกันมลพิษทางเสียง และการพัฒนาผังเมืองสำหรับชุมชนต่อไป 
สนับสนุนโดย บ ทรู คอร์ปอเรชั่น

 

 

pGASo: เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศแบบพกพา

gas.jpg
ในปัจจุบันคุณภาพอากาศมีค่าที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังเช่น ในเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาก คุณภาพอากาศจะแย่กว่าพื้นที่ในชนบท เนื่องจากพื้นที่ในเมืองได้รับมลพิษทางอากาศหลายด้านทั้งจาก ควันท่อไอเสีย ควันจากการเผาไหม้ และจากโรงงานอุตสาหกรรม การที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณภาพของอากาศบริเวณที่ตนอาศัยอยู่เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศจึงมีความสำคัญเพื่อบ่งชี้ดัชนีคุณภาพอากาศของบริเวณนั้นๆ แต่เครื่องวัดคุณภาพอากาศขนาดพกพาที่มีอยู่ทั่วไปมีราคาสูง ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้คนอื่นได้รับทราบ และไม่สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลัง โครงงานนี้จึงเสนอที่จะทำเครื่องวัดก๊าซมลพิษขนาดพกพา ที่ราคาไม่สูงนัก สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้คนอื่นได้ และมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังอ้างอิงพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้งาน เครื่องวัดที่ได้สามารถวัดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซแอลพีจี (LPG) ได้ โดยได้มีการเทียบค่าทางไฟฟ้าที่ได้จากเซนเซอร์กับเครื่องตรวจวัดหลักในห้องปฏิบัติการ ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ และมีการคำนวณค่าที่ได้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศส่วนบุคคล 
สนับสนุนโดย บ ทรู คอร์ปอเรชั่น

 

 

ระบบสารสนเทศให้บริการข้อมูลสภาพอากาศ

pollution.jpg

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลการทำงานของสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากเว็บไซต์ ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย โดยระบบจะทำการเก็บข้อมูลจากสถานี ตรวจวัดฝุ่นละออง รวมทั้งข้อมูลจากเซ็นเซอร์อื่นๆที่เพิ่มเข้ามา เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ อุปกรณ์วัดทิศทางลม อุปกรณ์วัดความเร็วลมและข้อมูลพิกัดสถานที่ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ร่วมกัน ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาแสดงในรูปแบบของแผนที่โดยจะแสดงระดับปริมาณฝุ่นละอองใน อากาศในบริเวณพิกัดตําแหน่งของผู้ใช้เป็นสีที่แตกต่างกันและคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศของช่วงเวลาถัดไป อีกทั้งยังสามารถดูข้อมูลสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองในรูปแบบของกราฟ และ สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของสถานีตรวจวัดได้อีกด้วย 
สนับสนุนโดย บ ทรู คอร์ปอเรชั่น

 

paipibat.jpg
ระบบให้ข้อมูลข่าวสารภัยพิบัติผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เป็นการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักของคนในสังคม และเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข่าวสารและเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยพิบัติ โดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากสื่อหลักพร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อสื่อสารของคนอาสาที่เชื่อถือได้ในการเผยแพร่ข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับคนที่ต้องการข้อมูลโดยอัตโนมัติ ติดตามได้ที่ ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ และหน้าเฟสบุ๊ค 
สนับสนุนโดย ทุนตัวเอง 
@paipibat

 

วิทยานิพนธ์

Fuzzy Logic Control for MixKey

Map
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาสถานีเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนอุทกภัย ซึ่งได้มีการออกแบบและพัฒนาตัวเครื่องต้นแบบและนำไปติดตั้งยังสถานที่จริง ข้อมูลระดับน้ำ อุณหภูมิ ความชื้นและปริมาณน้ำฝน ได้ถูกส่งเข้าสู่สถานีฐานอย่างต่อเนื่องผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อนำไปแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสถานีเซนเซอร์ไร้สาย จึงได้ออกแบบให้สามารถปรับปรุงการทำงานด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับระดับพลังงานของเครื่องและสภาพแวดล้อมในขณะนั้น เพื่อยืดอายุการใช้งานของสถานีด้วยการปรับอัตราการส่งข้อมูลเพื่อประหยัดพลังงานแต่ยังคงไว้ซื่งข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์การเกิดอุทกภัยโดยใช้กลวิธีฟัซซีลอจิกคอนโทรลในการปรับกฏเกณฑ์ในการปรับอัตราการส่ง และใช้กลวีธีพันธุกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างกฏของฟัซซีที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่